Privacybeleid

OPTILOC® is een gedeponeerd handelsmerk van Agence By Lomé

1. Beheer van persoonsgegevens.

De Klant wordt op de hoogte gebracht van de regelgeving inzake marketingcommunicatie, de wet van 21 juni 2014 voor vertrouwen in de digitale economie, de wet op de gegevensbescherming van 06 augustus 2004 alsook de Algemene Verordening Gegevensbescherming (RGPD: n° 2016-679).

2. Personen verantwoordelijk voor het verzamelen van persoonsgegevens

Voor de Persoonsgegevens die worden verzameld in het kader van het aanmaken van de persoonlijke account van de Gebruiker en zijn navigatie op de Site, is de verantwoordelijke persoon voor de behandeling van de Persoonsgegevens: SARL BY LOMÉ, vertegenwoordigd door Lomé TENGKER, haar wettelijke vertegenwoordiger

Als verantwoordelijke voor de verwerking van de door haar verzamelde gegevens, verbindt SARL BY LOMÉ zich ertoe de geldende wettelijke bepalingen na te leven. Het is met name de verantwoordelijkheid van de Cliënt om de doeleinden van zijn gegevensverwerking vast te stellen, zijn prospects en cliënten, vanaf het verzamelen van hun toestemming, volledige informatie te verschaffen over de verwerking van hun persoonsgegevens en een register van de verwerking bij te houden in overeenstemming met de werkelijkheid.
Telkens wanneer SARL BY LOMÉ Persoonsgegevens verwerkt, neemt SARL BY LOMÉ alle redelijke stappen om ervoor te zorgen dat de Persoonsgegevens nauwkeurig zijn en relevant zijn voor de doeleinden waarvoor SARL BY LOMÉ deze verwerkt.

3. Doel van de verzamelde gegevens

SARL BY LOMÉ mag de gegevens geheel of gedeeltelijk verwerken:

 • om het surfen op de Site en het beheer en de traceerbaarheid van de door de gebruiker bestelde diensten mogelijk te maken: aansluitings- en gebruiksgegevens van de Site, facturering, bestelhistoriek, enz.
 • om computerfraude (spamming, hacking...) te voorkomen en te bestrijden: computerapparatuur die voor de navigatie wordt gebruikt, IP-adres, wachtwoord (hashed)
 • om de navigatie op de Site te verbeteren: verbindings- en gebruiksgegevens
 • om vrijwillig tevredenheidsenquêtes te houden over agence-by-lome.fr mailadres
 • voor het uitvoeren van communicatiecampagnes (sms, e-mail): telefoonnummer, e-mailadres

SARL BY LOMÉ verkoopt uw persoonlijke gegevens niet en gebruikt deze alleen voor statistische en analysedoeleinden.

4. Recht van toegang, rectificatie en verzet

In overeenstemming met de geldende Europese regelgeving, moeten de Gebruikers van agence-by-lome.fr hebben de volgende rechten:

 • recht van toegang (artikel 15 RGPD) en rectificatie (artikel 16 RGPD), actualisering, volledigheid van de gegevens van Gebruikers recht van blokkering of verwijdering van persoonsgegevens van Gebruikers (artikel 17 RGPD), wanneer deze onjuist, onvolledig, dubbelzinnig, verouderd zijn, of waarvan de verzameling, het gebruik, de verstrekking of de opslag is verboden
 • het recht om toestemming op elk moment in te trekken (artikel 13-2c GDPR)
 • het recht om de verwerking van gebruikersgegevens te beperken (artikel 18 GDPR)
 • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de gegevens van gebruikers (artikel 21 GDPR)
 • het recht op overdraagbaarheid van door Gebruikers verstrekte gegevens, wanneer deze gegevens het voorwerp uitmaken van geautomatiseerde verwerking op basis van hun toestemming of op basis van een overeenkomst (artikel 20 GDPR)
 • het recht om te bepalen wat er met de gegevens van Gebruikers gebeurt na hun dood en om te kiezen aan wie agence-by-lome.fr hun gegevens (al dan niet) zullen moeten meedelen aan een derde partij die zij vooraf hebben aangewezen

Zodra SARL BY LOMÉ op de hoogte is van het overlijden van een Gebruiker en bij gebrek aan instructies van hem/haar, agence-by-lome.fr verbindt zich ertoe haar gegevens te vernietigen, behalve wanneer de bewaring ervan noodzakelijk is voor bewijsdoeleinden of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Indien de Gebruiker wil weten hoe SARL BY LOMÉ zijn of haar Persoonsgegevens gebruikt, om rectificatie ervan wil verzoeken of bezwaar wil maken tegen de verwerking ervan, kan de Gebruiker schriftelijk contact opnemen met SARL BY LOMÉ op het volgende adres

SARL BY LOMÉ - Manager: Lomé TENGKER, 8 rue des Galets, 13210 Saint-Rémy de provence.
In dat geval moet de Gebruiker aangeven welke Persoonsgegevens hij/zij door SARL BY LOMÉ wil laten corrigeren, bijwerken of verwijderen, waarbij hij/zij zich nauwkeurig dient te identificeren met een kopie van een identiteitsbewijs (identiteitskaart of paspoort).

Voor verzoeken om verwijdering van Persoonsgegevens gelden de verplichtingen die SARL BY LOMÉ bij wet zijn opgelegd, met name met betrekking tot het bewaren of archiveren van documenten. Tenslotte, de Gebruikers van agence-by-lome.fr kan een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteiten, met name de CNIL (https://www.cnil.fr/fr/plaintes).

5. Niet-openbaarmaking van persoonsgegevens

SARL BY LOMÉ zal de over haar Klanten verzamelde Informatie niet verwerken, hosten of overdragen aan een land dat buiten de Europese Unie ligt of door de Europese Commissie als "niet-adequaat" wordt erkend, zonder de Klant hiervan vooraf op de hoogte te stellen. SARL BY LOMÉ blijft echter vrij om haar technische en commerciële onderaannemers te kiezen op voorwaarde dat zij voldoende garanties bieden met betrekking tot de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (RGPD: nr. 2016-679).

SARL BY LOMÉ verbindt zich ertoe alle nodige voorzorgsmaatregelen te treffen om de veiligheid van de Informatie te vrijwaren en met name te voorkomen dat deze aan onbevoegden wordt meegedeeld. Indien SARL BY LOMÉ echter in kennis wordt gesteld van een incident dat gevolgen heeft voor de integriteit of vertrouwelijkheid van de Informatie van de Klant, moet de Klant zo spoedig mogelijk door SARL BY LOMÉ op de hoogte worden gesteld en worden medegedeeld welke corrigerende maatregelen zijn genomen. Bovendien verzamelt SARL BY LOMÉ geen "gevoelige gegevens".

De Persoonsgegevens van de Gebruiker kunnen door de dochterondernemingen en onderaannemers (dienstverleners) van SARL BY LOMÉ worden verwerkt, uitsluitend om de doeleinden van dit beleid te verwezenlijken.

Binnen de grenzen van hun respectieve bevoegdheden en voor de hierboven vermelde doeleinden, zijn de belangrijkste personen die toegang kunnen hebben tot de gegevens van de Gebruikers van SARL BY LOMÉ voornamelijk de agenten van onze klantendienst.

6. Soorten verzamelde gegevens

Wat de gebruikers van de site betreft, agence-by-lome.fr Wij verzamelen de volgende gegevens die essentieel zijn voor de werking van de dienst, en die maximaal 3 jaar na het einde van de contractuele relatie bewaard zullen worden:
Naam, voornaam, postadres, e-mail, telefoon en andere informatie naar gelang van de geuite behoeften.

SARL BY LOMÉ verzamelt ook informatie die ons in staat stelt de gebruikerservaring te verbeteren en gecontextualiseerd advies te geven:
Statistieken via Google Analytics

Deze gegevens worden bewaard voor een maximumperiode van 5 jaar na het einde van de contractuele relatie.